Disclaimer


Algemene voorwaarden met betrekking tot de portaalsite Deco-solutions België

Durieu Coatings N.V. - S.A. (hierna 'DC' genoemd) is de ontwerper en de beheerder van deze portaalsite. De site is eigendom van DC en valt onder het Belgisch recht.  
Vennootschapszetel: Boucle Odon Godart, 8 - 1348 Louvain-la-Neuve. 
Ondernemingsnummer: 0899.356.284 RPM Nijvel

Door de portaalsite Deco-solutions te openen en te gebruiken verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruikswoorwaarden en ze te aanvaarden.

 

 

1. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle inhoudsteksten, pagina's, scripts, beelden, illustraties, tekeningen, video's, brochures, iconen of geluidsbestanden van deze site exclusief eigendom van DC en de Groep Durieu. DC behoudt alle eigendomsrechten en alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite zelf en op alle elementen die er deel van uitmaken, meer bepaald en niet beperkend, op alle teksten, afbeeldingen, lay-out en software.
De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikerslicentie voor de portaalsite van DC. Er wordt de internetgebruiker evenwel geen enkel eigendomsrecht noch intellectueel eigendomsrecht toegekend. De licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht om de inhoud van de portaalsite van DC te openen en op een normale manier gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, voor zijn eigen behoeften.Het afdrukken van pagina's van de communitysite Deco-solutions is toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de portaalsite van DC is , ongeacht op welke wijze en in welke vorm, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DC. Herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de site van DC, ongeacht op welke wijze en in welke vorm, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normaal gebruik van de portaalsite van DC of de rechtmatige belangen van DC schaden. 
Het niet naleven van dit verbod wordt beschouwd als namaak waarbij de overtreder strafrechterlijk en burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Het is streng verboden om de namen of de merken DURIEU, DURIEU COATINGS, OWATROL, LINITOP, DE KEYN, WOODLOVER, DECO SOLUTIONS of de grafische voorstelling ervan te gebruiken of te kopiëren, alleen of samen, ongeacht om welke reden en meer bepaald voor reclamedoeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DC.

De merken, benamingen en logo's, ongeacht of zij gedeponeerd zijn, die zich op de portaalsite Deco-Solutions bevinden, zijn exclusief eigendom van DC of van andere bedrijven en mogen niet worden gekopieerd. De internetgebruiker mag deze niet gebruiken als metatags op andere internetsites.

Zonder afbreuk te doen aan de voornoemde bepalingen zal DC af en toe aan de bezoekers van haar internetsite voorstellen om vanaf de site screensavers, achtergronden en andere hulpmiddelen te downloaden. Deze downloads kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden van DC die erop van toepassing zijn.

 

 

2. Link naar de internetsite Deco-solutions

Wenst u een link naar de site tecreëren, dan moet dat steeds gebeuren via de Deco-solutions-startpagina. DC verleent geen garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks gecreëerd op de DC-website naar internetsites van derden, en vice versa, en evenmin voor de inhoud van deze internetsites. De toegang tot deze internetsites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, die zich ervan bewust moet zijn dat voor deze internetsites andere gebruiksvoorwaarden, andere bepalingen inzake privacy en/of algemeen andere regels kunnen gelden dan voor de website van DC. DC is niet aansprakelijk voor de naleving van de geldende wetten en reglementeringen door deze internetsites.

 

 

3. Juistheid van de gegevens

Sommige op de site afgebeelde verpakkingen kunnen in detail verschillen van de echte verpakking. De op de site afgebeelde kleuren kunnen licht afwijken van de reële verfkleuren. De afgebeelde kleuren geven enkel een algemene indruk van de werkelijkheid en zijn ook afhankelijk van uw scherminstellingen. DC besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de internetsite, zowel op het vlak van de inhoud als van de gebruiksvriendelijkheid. Alle redelijke middelen worden aangewend om op de DC-internetsite juiste en up-to-date gegevens te verstrekken. Wel zijn alle gegevens op de site en ook de technische kenmerken die welke van kracht waren op het ogenblik van de lancering van de site. 

DC wijst elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit eventueel aanwezige fouten af. De gepubliceerde informatie kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. De informatie is niet noodzakelijk volledig en uitputtend en kan zonder voorafgaande kennisgeving* worden gewijzigd. Deze informatie kan bijgevolg niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel advies dat onze medewerkers u kunnen verstrekken. Door deze site te gebruiken erkent de bezoeker dat hij de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van deze waarschuwing.
*Op grond van haar beleid van permanente productverbetering behoudt DC zich het recht voor om op elk tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de beschreven kenmerken en in de voorgestelde oplossingen en producten en om de toegang tot een gedeelte of de volledige website te onderbreken, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.
De gegevens, opinies en simulaties die zich op de DC-internetsite bevinden, zijn alleen bestemd voor inwoners van België en worden verstrekt zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van DC:  juistheid, ontbreken van fouten, uitputtend karakter en/of bijwerking zijn niet gewaarborgd.

Zij worden uitsluitend verstrekt met het oog op informatie, zonder enige contractuele relatie en/of eenzijdige verbintenis vanwege DC. Zij mogen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, een advies of een rechtstreeks en persoonlijk verzoek om verkoop en/of aankoop. Zij vormen een beoordelingsfactor voor de internetgebruiker, die vrij kan beslissen en als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van deze informatie.

 

 

4. Aansprakelijkheid

DC is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die zich, ondanks de controlemaatregelen, op de internetsite Deco-solutions zouden bevinden. DC is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van de internetsites die gelinkt zijn aan het internetportaal Deco-solutions.

 

 

5. Gegevensbescherming

DC respecteert de privacy van alle bezoekers van de site. DC stelt alles in het werk om bij het gebruik van onze website uw rechten terzake te beschermen. U kunt op onze website surfen zonder persoonlijke gegevens mee te delen. DC zal evenwel een aantal persoonlijke gegevens nodig hebben om u bepaalde diensten van de community website te kunnen aanbieden (gepersonaliseerd weerbericht, forum, inschrijving newsletter ...). In de paragrafen hierna wordt uitgelegd hoe de persoonlijke gegevens worden verzameld en wat DC met deze gegevens doet. 

 

 

5.1 Persoonlijke gegevens

DC verzamelt geen gegevens van persoonlijke aard die niet spontaan werden doorgegeven. 

DC verwerkt uw persoonlijke gegevens volledig in overeenstemming met de wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website van Deco-solutions is bedoeld om:
- een positief antwoord te geven op door de internetgebruiker gestelde vragen tijdens zijn sitebezoeken 
- het beheer van de site en de klantenadministratie te optimaliseren; 
- de kwaliteit van de aan de internetgebruiker aangeboden diensten te optimaliseren; 
- marktstudies en bezoekersstatistieken op te maken.
Omdat de gegevens worden ingezameld op vrijwillige basis, geeft de internetgebruiker, door het vrij verstrekken van deze gegevens, DC de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de eerder genoemde doeleinden.
DC zal de gegevens die u ter beschikking hebt gesteld, gebruiken om u de gewenste dienst of informatie te verstrekken alsook om u op de hoogte te houden van haar activiteiten en eventueel voor andere direct marketing- en statistische doeleinden.
 
Wanneer de bezoeker zich inschrijft om informatie te ontvangen per e-mail, dan geeft deze bezoeker DC toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van DC, met het oog op het realiseren van een automatisch klantenbeheer en van marktstudies. Bij elke communicatie via e-mail heeft de bezoeker de mogelijkheid om volgende verzendingen van informatie te weigeren. 

De verstrekte inlichtingen kunnen worden doorgegeven aan bedrijven met wie DC contractueel of krachtens het vennootschapsrecht verbonden is. De persoonlijke gegevens die DC via haar internetsite inzamelt, mogen aan derden, partners van DC binnen de Europese Unie, worden meegedeeld. De lijst van de partners van de DC is op eenvoudig verzoek op onderstaand adres verkrijgbaar.  

DC is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via deze internetsite werden ingezameld en mag de verwerking van deze gegevens aan een onderaannemer uitbesteden. 
DC treft alle nodige maatregelen om de bescherming van de persoonlijke gegevens tijdens de verwerking te garanderen. Krachtens de wet van 8 december 1992, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, hebt u de mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel met vermelding van refertenummer 002182894.
De bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen of zelfs te wijzigen. 
U hebt op elk moment het recht om uw gegevens in te kijken, te controleren en te verbeteren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Durieu Coatings op onderstaand adres: 
Boucle Odon Godart, 8
1348 Louvain-la-Neuve
België 

U hebt het recht om u, zonder kosten, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Wenst u dit soort informatie niet meer te ontvangen, dan kunt u ons dat per e-mail of via een ander gebruikelijk communicatiemiddel melden.

 

 

5.2 Automatische registratie van niet-persoonlijke identificatiegegevens

In bepaalde gevallen zal DC gegevens inzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de versie van de browser of het besturingssysteem van de computer die de bezoeker gebruikt, of de domeinnaam van de internetsite via dewelke de bezoeker op de Deco-solutions-site is terechtgekomen.

 

 

5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer mogen plaatsen

Tijdens een bezoek van de site mag DC cookies of andere bestanden van dit type in uw systeem plaatsen. Deze gegevens stellen ons in staat om de site zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze diensten beter profileren en volgende bezoeken aan onze site vlotter laten verlopen. Dit bestand informeert ons bijvoorbeeld over uw taalkeuze. De cookies onthouden de taalkeuze van de internetgebruiker en maken een snellere toegang van de site en een vlotter gebruik mogelijk.Met de meeste internetbrowsers kunt u eventuele cookies van uw harde schijf wissen, blokkeren of u laten melden dat er cookies zijn, voor ze definitief worden geregistreerd. Meer informatie over deze functies vindt u in de instructies die op het scherm van de browser verschijnen. Het staat u vrij om de installatie van een cookie te weigeren. In dit geval zult u evenwel geen toegang hebben tot bepaalde functies van onze site.

 

 

6. Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de internetsite van DC gebruikt. DC behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
De nietigheid van een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid, het bereik en het dwingend karakter van de overige bepalingen.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke of reglementaire, dwingende of openbare voorschriften.

 

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze internetsite en de algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.  Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd, tenzij in gevallen waar de bevoegde rechtbanken worden aangewezen door wettelijke of reglementaire, dwingende of openbare voorschriften (meer bepaald bij geschillen met consumenten). 

 

 

Credits fotos

Fotolia

Shutterstock

Ad'Fields

Laetizia Bazzoni

Alvarez

Qiwen

Jeanette Dietl

Six Dun

Corbis

Zsolt Bacso

DrUGO_1.0

OZMedia

PlusONE

Cédric Chabal

Boris Vigaud

Archideaphoto

Philippe Simier

Aleksandr zholobov

andreas reimann

rsphoto

Ignatius Wooster

Lo Kiki

Chris Lofty

Poligonchik

Kosheen

Kybele

Lunamarina

jStock

3darcastudio

Iriana Shiyan

alexandre zveiger

coco

Bombaert Patrick

Kasia Bialasiewicz

tim imrie

bewood

Yali Shi

mikael29

Durieu Coatings

Iva

Iriana-Shiyan

Gajus

Iravgustin

Alvar

Photographee.eu

Marko-Poplasen

2M-media

LuckyImages

Jacek_Kadaj

Foamfoto

Niroworld

Kirbyworks

Seanfboggs

Archideaphoto

Mayer-George

Photosphobos

Archideaphoto

pics721

Suzi44

Belskih

Robert jlerich

Helder Almeida

Michael Spring

Emmanuelle Guillou

Lassedesignen

Sascha Burkard

Rodenberg

David Gilder

Stocknroll

Tangyan

Li chaoshu

Best pixels

Short photos

Kevin Miller

Rpsycho

Ssuni

Arquiplay77

RonTech2000

Adventtr

Bike Maverick

Tulcarion

Poligonchik

Den Guy

Ssstep

Accesslab

Holbox

Ventura

Katarzyna Bialasiewicz

Photobank.ch

Paul Prescott

Sergey Karpov

Chandler photo

Phototropic

Piove sempre

Vicnt

Akurtz

Tr1sha

Hemul75

Jodi Jacobson

Portugal2004

Det-anan sunonethong

2M-media

Onzeg

Cr8tivguy

Bgpix

Gladiathor

Antoha713

DHSphoto

Sisoje

Maria pogony

Wojciech Gajda

Laurence Mouton

Porechenskaya

Fons Laure

Auremar

Anna Subbotina

Alexpoz

Dziewul

Aetb

Robert-Kneschke

Pincasso

GoodMood-photo

Kit-Markov

Anne Marynenko

Andrew J Shearer

Pablo Rogat

Petra barz

Miket

Caroll

Stephen Clarke

Slavun

Deceuninck Twinson

 

Juli 2011